Odstoupení od kupní smlouvy

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Informace provozovatele internetového obchodu AMISPOL – společnosti AMISPOL s.r.o.,

o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo dodáno zboží dle Vaší objednávky v internetovém obchodě AMISPOL.

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu“ (lhůta 14 dní začne běžet v závislosti na dni převzetí zboží podle pravidel uvedených níže v bodě 1.2). „V určitých případech však právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu nemáte – tyto případy jsou uvedeny v právních předpisech a v čl. 4.1.3 Obchodních podmínek internetového obchodu AMISPOL“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,

a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo

b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě kupní smlouvy týkající se různého zboží objednaného Vámi v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť – ve dvou nebo více samostatných dodávkách), nebo

c) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží.“ (v případě kupní smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Provozovatele internetového obchodu AMISPOL, společnost AMISPOL s.r.o., sídlem Tovární 1378/40, Ústí nad Labem, 40001, Česká Republika, IČ 22793658, DIČ CZ22793658, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31630.

- elektronická adresa: info@amispol.cz

- telefon: +420 475511100 -  pouze v pracovní dny od 8.00 – 16.00h.

 a to formou jednoznačného prohlášení zaslaného běžnou poštou na adresu pro doručování: AMISPOL s.r.o.,Tovární 1378/40, Ústí nad Labem, 40001, Česká Republika, anebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele: info@amispol.cz.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

„S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“

2.2 Pokud jste již obdržel/a zboží na základě kupní smlouvy, zde uvádíme informace týkající se jeho vrácení v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy:

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese

AMISPOL s.r.o. Tovární 1378/40, Ústí nad Labem, 40001, Česká Republika,

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“

b) Náklady spojené s převzetím zboží

Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Můžete využít našeho smluvního dopravce, který při převzetí zboží provede zároveň i kontrolu toho, zda je zásilka správně zabalena a dále provede kontrolu kompletnosti dokumentace ke zboží (faktura, záruční list apod.). Přepravné našeho smluvního dopravce činí 200,-Kč a zahrnuje i pojištění zásilky až do částky 50.000,-Kč.“

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.“

3. „Další informace týkající se odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo zasláno zboží dle této objednávky, jsou uvedeny v čl. 4.1 Obchodních podmínek internetového obchodu AMISPOL. Tato ujednání Obchodních podmínek internetového obchodu AMISPOL nejsou dotčena obsahem tohoto vzorového poučení.“

4. „Informace a práva uvedená v tomto vzorovém poučení se vztahují pouze na kupující – spotřebitele.“

 

Stáhnout vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy - AMISPOL